Terms of Use

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de "Voorwaarden") zijn van toepassing op het bezoeken van de website www.kfc.nl en de Nederlandse KFC mobiele applicatie (hierna te noemen de “App”). Het bezoeken van www.kfc.nl, het gebruiken van de App en op het eventueel gebruikmaken van informatie op deze website en de App zijn steeds deze Voorwaarden van toepassing. Onder de term “KFC” als bedoeld op deze website en in deze Voorwaarden wordt verstaan Collins Foods Netherland Management B.V. en haar gelieerde ondernemingen inclusief maar niet beperkt tot, moeder-, zuster- en dochterondernemingen evenals door franchisenemers geëxploiteerde ondernemingen onder de franchiseformule "Kentucky Fried Chicken". Lees deze Voorwaarden s.v.p. zorgvuldig door.

Indien u niet gebonden wenst te zijn aan deze Voorwaarden dan dient u deze website en de App niet te bezoeken. Wanneer u deze website bezoekt of onze App gebruikt, dan houdt dat in dat u deze Voorwaarden accepteert.

Deze website en onze App zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen die deze bezoeken vanuit Nederland. De op deze website en App geadverteerde, getoonde of aangeboden producten zijn alleen beschikbaar voor inwoners van (of bedrijven gevestigd in) Nederland, aangezien deze moeten worden afgehaald bij restaurants in Nederland. Wij garanderen niet dat het materiaal op deze website en de App geschikt is voor welk ander rechtsgebied dan ook.

Informatie

Alle informatie vermeld op of verkregen via deze website en de App is van algemene informatieve aard en is alleen bedoeld voor algemeen gebruik. Die informatie kan niet worden opgevat als persoonlijk of zakelijk advies. Aan die informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel de grootste zorg wordt besteed aan de inhoud van deze website en de App kan niet worden uitgesloten dat enige informatie onjuist of onvolledig is. KFC staat niet in voor de juistheid van de aard en inhoud van de informatie vermeld op of verkregen via deze website en de App.

Verboden gebruik

Het is niet toegestaan enige informatie zoals vermeld op deze website en de App aan te wenden voor enig ander gebruik dan algemeen gebruik, en met name niet voor commercieel gebruik. Het is niet toegestaan (delen van) deze website en de App, de inhoud hiervan en informatie vermeld op deze website en de App te verveelvoudigen, te wijzigen, aan te passen, te distribueren of (al dan niet tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van KFC.

Links en verwijzingen

Deze website en de App kunnen links of verwijzingen naar andere websites bevatten. KFC houdt geen toezicht op die andere websites en heeft geen enkele controle op die andere websites. KFC staat dan ook niet in voor de volledigheid of juistheid van de inhoud van die andere websites of de beschikbaarheid en werking van die andere websites.

Beschikbaarheid en toegankelijkheid

KFC doet haar uiterste best om onderbrekingen in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de App te voorkomen. KFC staat echter niet ervoor in dat deze website en de App geheel vrij zal zijn van enige onderbrekingen in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de App of andere technische problemen en is niet aansprakelijk in geval van onderbrekingen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

KFC is niet aansprakelijk, voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, voor enige schade (van welke aard en omvang ook) die direct of indirect samenhangt met het bezoek aan en gebruik van deze website en de App, met de informatie vermeld op of verkregen via deze website en de App, met keuzes (van welke aard ook) door de bezoeker/gebruiker van deze website en de App gemaakt op basis van de inhoud van deze website en de App, met informatie vermeld op of verkregen via andere websites waarnaar deze website en de App verwijst, met onderbrekingen in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de App, of met computerproblemen ten gevolge van door/via bezoek/gebruik verkregen virussen, wormen, Trojan Horses etc.

KFC is in het bijzonder niet aansprakelijk zowel voor de gevolgen van het gebruik (alles van welke aard en omvang ook) van de gegevens vermeld op de pagina nutrition van deze website, als voor de gevolgen (van welke aard en omvang ook) van onjuiste, onvolledige en niet-tijdige verzending en verwerking van sollicitatiegegevens en –informatie via deze website en de App.

In afwijking van het bovenstaande, sluit niets in deze Voorwaarden onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze opzet, nalatigheid, fraude of verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door dwingende wetten of regels van openbare orde.

Het downloaden van software is op uw eigen risico. Als u twijfelt over de geschiktheid van de te downloaden software voor uw computer, is het raadzaam deskundig advies in te winnen voordat u deze software downloadt.

Intellectuele eigendom

Het ontwerp en concept van deze website en de App en de achterliggende database, alle informatie en alle (delen van) op deze website en de App vermelde logo’s, merken, patenten, handelsnamen, slogans, foto’s en ander grafisch materiaal behoren in eigendom toe aan KFC of aan licentiegevers van KFC, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, of door enig ander intellectueel eigendomsrecht. KFC draagt geen enkel intellectueel eigendomsrecht over aan de bezoeker/gebruiker van deze website en de App.

Privacybeleid

Alle (persoonlijke) informatie die met KFC wordt gedeeld, is onderworpen aan het Privacybeleid van KFC, te vinden op https://www.kfc.nl/privacy-statement.

Wijzigingen/aanpassingen Voorwaarden

KFC behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande mededeling, te wijzigen. De bezoeker/gebruiker van deze website en de App is altijd gehouden aan de laatste versie van deze Voorwaarden.

Geschillen

Op alle geschillen die samenhangen met (het bezoek/gebruik van) deze website en de App is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die samenhangen met (het bezoek/gebruik van) deze website en de App zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

Het bovenstaande ontneemt u niet het recht – als u handelt als consument – te profiteren van dwingendrechtelijke bepalingen waarvan niet contractueel kan worden afgeweken krachtens de wet die, bij afwezigheid van de rechtskeuze, van toepassing zou zijn geweest. Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om uw recht om zich te beroepen op dwingendrechtelijke bepalingen aan te tasten. U kunt daarom ook een vordering instellen bij een bevoegde rechtbank van de plaats waar u woonachtig bent.

Contactgegevens

www.kfc.nl wordt geopereerd door Collins Foods Netherland Management B.V., geregistreerd in Nederland, met handelsadres aan de Schurenbergweg 9B, 1105 AP, Amsterdam, KvK nummer 84083948 en BTW nummer NL863090424B01.

Bel 020-3116 811 om contact met ons op te nemen of stuur een e-mail naar info@kfc.nl.

Our website is designed to work in portrait mode.
Kindly rotate your device.